Menu

Nieuws

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30 november 2023 | Toeslagen

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra verhoging is de uitwerking van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement op de begroting van het ministerie van SZW. Op 24 oktob...

Lees meer »

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30 november 2023 | Sociale verzekeringen

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld op welke wijze zij voornemens is deze afschaffing vorm te geven. De stapsgewijze afsc...

Lees meer »

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23 november 2023 | Vennootschapsbelasting

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een dividend. Als de aandeelhouder een deelneming in de vennootschap heeft, blijft het dividend door de toepassing van de deelnemingsvrijstelling buiten a...

Lees meer »

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23 november 2023 | Sociale verzekeringen

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Deze leeftijden worden jaarlijk...

Lees meer »

Premiepercentages 2024

23 november 2023 | Sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

Omschrijving

Percentage of bedrag

AOW

17,90%

Anw

0,10%

Maximum premieloon

€ 71.628

Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

idem, hoge premie

2,64%

7,64%

Uitvoeringsfonds...

Lees meer »

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

16 november 2023 | Omzetbelasting

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op afstand binnen de EU te vergemakkelijken. Door gebreken in de dienstverlening van verschillende lidstaten lopen ondernemers het risico ten onrechte een verzuimboete opgelegd te krijgen. Met uitzondering van Finland le...

Lees meer »

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16 november 2023 | Inkomstenbelasting

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die niet gelieerde partijen onder overigens gelijke omstandigheden voor een lening met vergelijkbare voorwaarden zouden zijn overeengekomen. De vergelijking dient gemaakt te worden naar h...

Lees meer »

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16 november 2023 | Inkomstenbelasting

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze heffingskorting wordt alleen toegepast op het inkomen uit tegenwoordige arbeid en niet over socialezekerheidsuitkeringen. Onlangs heeft Hof Den Haag geoordeeld dat een WGA-uitkering mag worde...

Lees meer »

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16 november 2023 | Successiewet

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting. Deze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is bedoeld om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt door belastingheffing bij een re...

Lees meer »

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

09 november 2023 | Eindejaarsactualiteiten

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven kunnen worden. De vrije ruimte bedraagt ...

Lees meer »

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht