Menu

Nieuws

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

15 februari 2024 | Inkomstenbelasting

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft geoordeeld dat het systeem van heffing, zoals dat sinds 2017 gold, in strijd is met het EVRM, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit ...

Lees meer »

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15 februari 2024 | Inkomstenbelasting

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit rechtsherstel box 3 en vervolgens de Wet rechtsherstel box 3. Deze wet is op 28 december...

Lees meer »

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

08 februari 2024 | Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te leveren aan de Belastingdienst. Dat is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit IB. Inhoudingsplichtigen voor de loonheffing en collectieve beheersorganisaties zijn aan...

Lees meer »

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

08 februari 2024 | Formeel recht

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om te kunnen navorderen moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit dat grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of te la...

Lees meer »

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

08 februari 2024 | Europese regelgeving

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen bij wisseling van baan.

Op grond van de Pensioenwet heeft een werknemer bij wisseling van werkgever het recht om het opgebouwde pensioen over te hevelen naar de p...

Lees meer »

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

08 februari 2024 | Vennootschapsbelasting

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een kapitaalverstrekking wordt aangemerkt, is de civielrechtelijke vorm in beginsel beslissend. Er geldt op deze hoofdregel een uitzondering voor een schijnlening. Dat is een geldverstrekking die de vorm heeft va...

Lees meer »

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

01 februari 2024 | Inkomstenbelasting

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor banktegoeden en schulden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het in een kalenderjaar werkelijk behaalde rendement. Deze forfaitaire rendementspercentages kunnen pas na aflo...

Lees meer »

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

01 februari 2024 | Omzetbelasting

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen onder het nultarief van de omzetbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft onderzocht of uitbreiding van de toepassing van het nultarief voor zonnepanelen mogelijk en...

Lees meer »

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

01 februari 2024 | Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor een woning, die voor de verkrijger als hoofdverblijf zal dienen, geldt een tarief van 2%. Voor een verkrijger, die jonger is dan 35 jaar, geldt onder voorwaarden eenmalig een vrijstell...

Lees meer »

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

01 februari 2024 | Inkomstenbelasting

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De vraag in een procedure voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant is of de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarvan een bv de verzekeringnemer is, in...

Lees meer »

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht