Menu

Nieuws

Voorwaarden verminderen pensioen in eigen beheer

04 april 2013 | Loonbelasting

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om zonder gevolgen voor de loonbelasting pensioenaanspraken die door een BV in eigen beheer worden gehouden te verminderen. Dat kan alleen op de pensioeningangsdatum als het vermogen van de BV ontoereikend is om de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. De vermindering van pensioenaanspraken kan plaatsvinden in door de minister van Financiën aangewezen gevallen, als is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden. Tot en met 31 december 2015 kunnen ook al ingegane in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen worden verminderd zonder gevolgen voor de loonbelasting.

Om zonder fiscale gevolgen de pensioenaanspraken te kunnen verminderen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.
1. De dekkingsgraad op de pensioeningangsdatum is 75% of lager. Dat houdt in dat de waarde in het economische verkeer van de activa niet meer dan 75% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting bedraagt. De activa worden daarbij evenredig toegerekend aan de pensioenverplichting en de overige passiva van het pensioenlichaam.
2. De onderdekking is het gevolg van door het pensioenlichaam geleden reële ondernemings- of beleggingsverliezen.
3. De pensioenaanspraken worden verminderd tot de dekkingsgraad 100% bedraagt. Verdere verlaging is niet toegestaan. 
4. De vrijval van de pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van het pensioenlichaam en vormt geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst. Het vrijgevallen deel van de pensioenverplichting heeft geen invloed op de hoogte van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in het pensioenlichaam.
5. Als er meerdere pensioenaanspraken zijn moet de vermindering naar evenredigheid plaatsvinden. Als een aanspraak op ouderdomspensioen wordt verminderd, moet het partnerpensioen in gelijke mate worden verminderd.
6. Tot slot dienen alle betrokkenen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de vermindering van de pensioenaanspraken en met de daarvoor geldende voorwaarden.

Voorbeeld
Een dga heeft een toegezegd ouderdomspensioen van € 60.000 per jaar. De activa van de BV bedragen € 500.000. De fiscale waarde van de pensioenverplichting bedraagt € 750.000. De BV heeft een schuld aan overige crediteuren van € 50.000. De dekkingsgraad van de pensioenverplichting is 500.000/800.000 * 100% is 62,5%. Mits aan de voorwaarden is voldaan, kunnen de pensioenaanspraken eenmalig worden verminderd met 37,5%. Na vermindering bedraagt het jaarlijkse ouderdomspensioen nog € 37.500.
De fiscale waarde van de pensioenverplichting daalt met 37,5% (€ 281.250) van € 750.000 naar € 468.750.

N.B. Als de schuld van € 50.000 een hogere rangorde heeft dan de pensioenverplichting is de dekkingsgraad 60%, namelijk (500.000 -/- 50.000)/ 750.000 * 100%.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht