Menu

Nieuws

Verlies op aandelen in NV werkgever

04 december 2014 | Loonbelasting

Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf van zijn werkgever te kopen. De certificaten van aandelen verkreeg de werknemer in de privésfeer en niet in de loonsfeer. Duidelijk was dat de overeenkomst waarbij de certificaten werden overgedragen geen deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst en dat de aanbieding of verkrijging van de certificaten geen deel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding was de werknemer verplicht om de certificaten te verkopen aan de werkgever. Daarbij gold een vaste formule voor de bepaling van de verkoopprijs. Toen de werknemer vertrok bij de werkgever leed hij een verlies op de certificaten omdat hij verplicht was deze te verkopen voor een waarde die lager was dan de waarde in het economische verkeer. De vraag was of dit verlies in mindering kon worden gebracht op het belastbare inkomen in box 1. Daarvoor is vereist dat het verlies is geleden als werknemer en niet als certificaathouder.

Bepalend voor het antwoord op deze vraag is het totaal van rechten en verplichtingen in de overeenkomst waarbij de certificaten zijn verkregen en niet alleen de regeling bij vertrek van een werknemer. Als hoofdregel geldt dat waardeveranderingen van buiten de loonsfeer verkregen certificaten in de privésfeer worden genoten. Alleen onder bijzondere omstandigheden hangt een geleden verlies op beleggingen zo zeer samen met de dienstbetrekking dat het verlies als negatief loon wordt aangemerkt. Dergelijke bijzondere omstandigheden deden zich hier niet voor.
De nieuwe werkgever had de werknemer gecompenseerd voor het geleden verlies. Die vergoeding vormde loon voor de werknemer, maar was geen argument om het gelden verlies als negatief loon aan te merken. De door de nieuwe werkgever betaalde vergoeding hing direct samen met het tot stand komen van de nieuwe dienstbetrekking en vormde om die reden loon.

Hof Amsterdam vond aannemelijk dat het door de werknemer berekende verlies zich niet zou hebben voorgedaan als hij niet verplicht was geweest om de certificaten aan de werkgever te verkopen voor een vastgestelde prijs. Voor zover dat een verlies opleverde vormt dat nog geen negatief loon, ook al heeft de werknemer geen of weinig invloed kunnen uitoefenen op de verkoopvoorwaarden van de certificaten.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht