Menu

Nieuws

Eindejaartips dga en BV

27 november 2013 | Eindejaarsactualiteiten

Dividend uitkeren
Het kan voor een dga voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% af als u die uitkeert als dividend. Van iedere euro dividend houdt u dus 60 cent over! Houd wel rekening met de verplichte uitkeringstoets voor de BV overgaat tot een dividenduitkering. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. De uitkeringstoets dient om vast te stellen dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen.

Let op: Als de goedkeuring voor de dividenduitkering niet gegeven had mogen worden, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor het ontstane tekort. Houd daar rekening mee wanneer de BV dividend aan u uitkeert.

Tip! Stel een voorgenomen dividenduitkering uit tot 2014. Naar verwachting geldt in 2014 tot een bedrag van € 250.000 een lager tarief van 22% in box 2 van de inkomstenbelasting. Uitstel van dividenduitkeringen tot na 1 januari kan ook leiden tot besparing van inkomstenbelasting in box 3.

Arbeidsbeloning
De gebruikelijk loonregeling houdt in dat het salaris van een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt, in 2013 tenminste € 43.000 per jaar moet bedragen. Verder mag het salaris niet meer dan 30% lager zijn dan het salaris dat een werknemer zonder aanmerkelijk belang verdient in een vergelijkbare functie. Iemand heeft een aanmerkelijk belang wanneer hij tenminste 5% van de aandelen in een BV heeft of het recht heeft om 5% of meer van die aandelen te kopen.

Met ingang van 2015 wordt de 30%-marge verkleind. Op dit moment is nog niet bekend tot welk percentage deze marge wordt teruggebracht.

Wat een gebruikelijk loon is, kan worden bepaald aan de hand van het salaris van concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen. Wanneer dergelijke gegevens ontbreken, moet het gebruikelijk loon op andere wijze worden bepaald. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de afroommethode. Die methode houdt in dat de opbrengsten van de BV eerst worden verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen exclusief het salaris van de dga. Van het overblijvende bedrag geldt 70% als te betalen salaris. De afroommethode wordt gebruikt wanneer de opbrengsten van de BV voor 90% of meer zijn toe te rekenen aan de arbeid van de directeur.

Let op: De gebruikelijk loonregeling moet in beginsel worden toegepast bij iedere BV waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor hij werkzaamheden verricht.

Tip! De gebruikelijk loonregeling hoeft niet te worden toegepast als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat een gebruikelijke beloning daarvoor niet hoger is dan € 5.000 per jaar.

Benut de mogelijkheden van het BV-recht
Per 1 oktober 2012 is het BV-recht ingrijpend veranderd. Deze veranderingen gelden niet alleen voor nieuwe BV’s, maar ook voor bestaande BV’s. Het voorheen verplichte minimumkapitaal van € 18.000 is afgeschaft. Dat maakt ruimte voor een onbelaste terugbetaling van kapitaal. Een belangrijk voorschrift ter bescherming van crediteuren van de BV is dat de BV geen dividend mag uitkeren wanneer de BV haar schulden niet kan betalen. De bestuurders moeten toestemming geven voor een uitkering van dividend. Handelen zij in strijd met het verbod op uitkering van dividend, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.

Let op: Deze regeling geldt ook voor besluiten tot uitkering van dividend over oude jaren!

Tip! Bij bestaande BV’s kan het aandelenkapitaal worden verlaagd en, als aan de voorwaarden is voldaan, onbelast worden terugbetaald.

MKB-forfait innovatiebox wellicht interessant?
De innovatiebox in de vennootschapsbelasting zorgt ervoor dat voordelen uit zelf ontwikkelde immateriële activa tegen een gunstig tarief belast worden. Er bestaat een forfaitaire regeling voor het bepalen van het saldo van de voordelen die kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox. De forfaitaire regeling houdt in dat 25% van de winst wordt aangemerkt als het saldo van voordelen uit immateriële activa dat in de innovatiebox wordt belast. Er geldt geen drempel. Het forfaitaire bedrag kent een maximum van € 25.000. Ieder jaar kan de keuze worden gemaakt om de forfaitaire regeling toe te passen. Omdat de winst uit een immaterieel activum meestal niet in één jaar gerealiseerd wordt, is ervoor gekozen om de winst te verdelen over drie jaar. Dat betekent dat de forfaitaire regeling ook kan worden toegepast in de twee jaar na het jaar waarin het immateriële activum is ontstaan.

Tip! Ga na of de forfaitaire regeling gunstig uitpakt voor u.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht