Menu

Nieuws

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

19 november 2014 | Miljoenennota

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daaraan voorafgaand heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief een overzicht gegeven van de op het wetsvoorstel ingediende amendementen en moties met zijn oordeel daarover. De volgende ingediende amendementen zijn aangenomen.

 • Amendement om de bewijslastverdeling tussen Belastingdienst en ondernemer bij de gebruikelijkloonregeling beter in balans te brengen. De kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers, die in dienst zijn van de inhoudingsplichtige of hiermee verbonden lichamen, geldt wordt toch niet uitgebreid. Dit geldt ook voor de € 5.000-grens. De inspecteur die aannemelijk wil maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking heeft genomen, moet ten minste de objectieve criteria overleggen.
 • Gewijzigd amendement om de concernregeling in de werkkostenregeling open te stellen voor inhoudingsplichtige stichtingen die een fiscale eenheid vormen.
 • Amendement om de budgettaire derving van wijzigingen in de Wet op de kansspelbelasting binnen de kansspelbelasting te dekken.
 • Tweede nader gewijzigd amendement om zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting vrij te stellen van afvalstoffenbelasting.
 • Nader gewijzigd amendement om de afvalstoffenbelasting ook toe te passen bij overbrenging van afvalstoffen buiten Nederland.
 • Amendement om het nultarief in de afvalstoffenbelasting toe te blijven passen op het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand.
 • Gewijzigd amendement dat voorziet in een overgangsregeling in de afvalstoffenbelasting voor  afvalstoffen die in 2014 ter verbranding aan een inrichting zijn afgegeven, tijdelijk elders zijn opgeslagen, en pas in 2015 ter verbranding naar de inrichting worden overgebracht.
 • Amendement dat beoogt aan coöperaties die van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden.
 • Amendement waardoor het verbod op een variabele beloning bij staatssteun niet alleen geldt voor personen die het dagelijks beleid van de financiële onderneming bepalen.

De volgende amendementen zijn verworpen.

 • Het invoeren van een miljonairsbelasting.
 • Verhoging van het maximum van de arbeidskorting met € 42 voor inkomens tot circa € 44.000.
 • Verlaging van het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,35%-punt en verhoging daarvan in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 met telkens 0,01%-punt.
 • Aftopping hypotheekrenteaftrek op een eigenwoningschuld van € 700.000.
 • Behoud van de ouderentoeslag in box 3.
 • Vanaf 1 januari 2015 uitgaan van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ in de gebruikelijkloonregeling.
 • Behoud van de vrijstelling voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer als gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling.
 • Terugdraaien van de per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten en nettopensioenregelingen.
 • Verlaging van de accijnstarieven van mousserende wijn tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn.
 • Terugdraaien van de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan per 1 januari 2015.
 • Schrappen van de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting.
 • Stimulering van hergebruik en recycling van afval door verhoging van het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016.
 • Aanpassing voorwaarde voor toepassing van het verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.
 • Vervallen van de verlaging van de belastingvermindering voor objecten met verblijfsfunctie en verhogen van de tarieven op aardgas en elektriciteit in de energiebelasting met uitzondering van de verlaagde tarieven voor de glastuinbouw.
 • Samenvoegen van de derde en vierde tariefschijven in de energiebelasting op aardgas en de energiebelasting op elektriciteit tot één schijf en verhoging van de tarieven in deze schijf.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om fiscaal gedreven emigratie van besloten vennootschappen tegen te gaan, bij voorbeeld door aanscherping van de bepalingen in de Invorderingswet met betrekking tot conserverende aanslagen.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Maak kennis

Heeft u interesse in een kennismaking om eventuele mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie?

Bel ons of stuur een bericht